Zero Downtime Monitoring

Má za úlohu odhaliť a odstrániť poruchy infraštruktúry skôr, ako by sa jej výpadok mohol negatívne prejaviť na plnení Vašich úloh a cieľov.

Každá minúta, počas ktorej systém nefunguje, znamená stratu Vášho času, peňazí a dôvery klientov. Zero Downtime Monitoring je vytvorený tak, aby Vám dokázal 24 hodín denne monitorovať pár jednotiek až desiatky tisíc serverov, virtuálnych počítačov, aktívnych sieťových zariadení či aplikácií a služieb, a to aj vo viacerých lokalitách súčasne. Zozbierané dáta sa analyzujú a štatisticky vyhodnocujú za účelom včasného varovania a predchádzania prestojom, chybám, výpadkom a v neposlednom rade i Vašim finančným stratám.

Zero Downtime Monitoring má v kombinácii s modulom Zero Downtime Support nezastupiteľnú úlohu pri dôkladnej správe IT infraštruktúry.

K čomu je to vlastne dobré a prečo by ste mali IT prostredie monitorovať?
  • Máte neustály prehľad o prostredí, v ktorom sa Vaše zariadenia alebo produkty nachádzajú, a tak v prípade akýchkoľvek problémov môžete včas zasiahnuť.
  • Získavate dáta o danom prostredí, čo znamená, že s nimi môžete ďalej pracovať, napr. vytvárať reporty, ktoré môžete vyhodnocovať a na základe nameraných dát môžete dané prostredie upraviť tak, aby zodpovedalo Vašim technickým požiadavkám.
  • Zozbierané informácie Vám po spracovaní poskytujú ucelený prehľad o stave jednotlivých komponentov IT a rovnako aj o stave IT ako celku.
  • Monitoring umožňuje Vašim IT manažérom vyhodnocovať prevádzku IT ako celku, ako aj jednotlivých častí. Na základe údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získavate prehľad o celkovej dostupnosti informačných systémov (IS), so zvýraznením hlavných problémových miest. To Vám umožňuje cielene sa zamerať na riešenie aktuálnych problémov a na základe vyhodnotenia trendov proaktívne predchádzať potenciálnym problémom v dostupnosti a výkonnosti IS.
  • Prevádzka systémov IT vyžaduje značné množstvo zdrojov. Správnym vyhodnotením jednotlivých prevádzkových parametrov pri spracovaní úloh alebo pri zálohovaní, je možné získať potrebné informácie o poddimenzovaných alebo naopak o predimenzovaných parametroch príslušných komponentov a na základe nich prijať rozhodnutia o investíciách či iných aktivitách.