Prechod na cloud môže byť pre firmy strašiakom. Riešením je dobrá stratégia či rada od expertovVďaka cloudovým riešeniam firmy môžu flexibilne škálovať svoje zdroje.

V súčasnosti sú firmy závislé od technológií viac ako kedykoľvek predtým, aj preto prechod do cloudu získava popularitu. Cloudové služby sú užitočné pre firmy všetkých veľkostí a mnohé sa pre túto technológiu rozhodujú čoraz častejšie. 

Výhody a nevýhody

Cloudové riešenia umožňujú firmám flexibilne škálovať svoje zdroje podľa meniacich sa požiadaviek, čím zabezpečia, že ich IT infraštruktúra bude vždy optimalizovaná pre potreby firmy. Okrem toho vďaka využívaniu cloudu nemusia investovať do nákupu a údržby fyzických serverov, čo môže byť pre mnoho firiem finančne náročné. Namiesto toho môžu podnikatelia platiť len za to, čo využívajú.

„Za kľúčovú výhodu považujeme flexibilitu prispôsobenia výpočtových kapacít dynamicky sa meniacim prevádzkovým požiadavkám. Flexibilita je pritom chápaná nielen z pohľadu zvyšovania, ale aj znižovania alokácie výpočtových zdrojov, čo môže byť zaujímavé najmä pre spoločnosti so sezónnym, v čase sa výrazne meniacim charakterom prevádzky,“ hovorí technický riaditeľ spoločnosti eGroup Solutions Ján Szuda.

Nevýhodou cloudu je priama závislosť od poskytovateľa cloudových služieb a od externých komunikačných sietí, bez ktorých nebudú dostupné žiadne cloudové služby. Tak ako pri ostatných IT službách, aj v prípade cloudového prostredia je kritická IT bezpečnosť. V súčasnosti však overené komerčné cloudové riešenia majú implementované vyspelé nástroje a technológie na dosiahnutie dostatočne vysokej úrovne bezpečnosti.

Cloudové riešenia sú bezpečné vtedy, keď sú správne navrhnuté, implementované a spravované. Z tohto pohľadu musia poskytovatelia cloudového prostredia zabezpečiť primeranú bezpečnosť svojich služieb a infraštruktúry.

„Väčšina poskytovateľov má okrem bezpečnostných technológií implementované certifikované a auditované procesy, ktoré zabezpečujú komplexné a kontinuálne riadenie informačnej bezpečnosti. No konečnú zodpovednosť za bezpečnosť svojich dát a aplikácií v prostredí cloudu nesie zákazník,“ uvádza J. Szuda. 

Správne rozhodnutie

Medzi typické bezpečnostné opatrenia dnes patrí napríklad autentifikácia a autorizácia používateľov, šifrovanie, ochrana sieťovej komunikácie, zálohovanie a obnova dát či monitorovanie bezpečnosti. Poskytovatelia cloudových služieb dnes ponúkajú bezpečnostné opatrenia, ktoré sú často vyššie ako tie, ktoré by si firma mohla sama dovoliť. Na trhu dnes existuje mnoho poskytovateľov cloudových služieb, ktorí disponujú rôznymi riešeniami. Firmy by mali vyhodnotiť, ktorý poskytovateľ a ktoré riešenie je pre ne najvhodnejšie. 

Prechod firmy do cloudu je zložitý proces a vyžaduje si dobrú prípravu a plánovanie. V prvom rade treba zhodnotiť potreby a požiadavky firmy. Je dôležité určiť, ktoré aplikácie a procesy by mali byť prenesené do cloudu a aké sú požiadavky na výkon a kapacitu. Zároveň je dôležité analyzovať, aké zmeny v procesoch a prístupe k práci bude potrebné urobiť, aby sa využívanie cloudových riešení stalo efektívnym. 

Prechod by mal byť založený na dobrej stratégii, ktorá bude zohľadňovať konkrétne potreby a ciele firmy. Každá firma by preto mala vytvoriť plán prechodu, ktorý bude zahŕňať definovanie cieľov, stanovenie harmonogramu prechodu, identifikovanie potrebných zdrojov a rozpočtu tak, aby sa minimalizovali možné riziká a maximalizovali sa výhody cloudovej transformácie.

Okrem toho by firma mala vyhodnotiť rôznych cloudových poskytovateľov a zvoliť toho, ktorý najlepšie vyhovuje jej potrebám a cieľom. Pri výbere by mala zohľadniť kľúčové faktory, ako je bezpečnosť, spoľahlivosť, výkon, náklady či funkcie. Rozsah a úroveň stratégie prechodu do cloudového prostredia sa, samozrejme, líši v závislosti od rozsahu a komplexnosti cieľového stavu.

„Pri veľkých spoločnostiach s rozsiahlou infraštruktúrou a väčším aplikačným portfóliom je transformácia dlhodobý proces. Pri malej firme sa dá predpokladať menej dát a aplikácií, čo znamená, že prechod bude menej náročný a môže byť časovo rýchlejší,“ dodáva odborník.

Návratnosť investícií

Cloudové platformy dnes dovoľujú implementáciu rôznych rozšírení, ktoré firmám poskytujú technológie a nástroje na prispôsobenie cloudového riešenia aktuálnym potrebám. Medzi najbežnejšie nadstavby patria nástroje na riadenie identít, prostredníctvom ktorých je zabezpečovaná autorizácia a autentifikácia pri prístupe ku cloudovým službám.

Pri optimalizácii nákladov sa využívajú nadstavby na monitoring zdrojov, nástroje na získanie priebežného prehľadu o využívaní alokovaných zdrojov, monitoring výkonnosti a vyhodnotenie dostupnosti. V oblasti bezpečnosti sa často používajú nástroje na detekciu a prevenciu kybernetických útokov a analýzu súladu s reguláciami.

Náklady na prechod do cloudu sa môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov vrátane veľkosti a zložitosti súčasného IT prostredia, požiadaviek na bezpečnosť a súkromie dát, množstva a typov aplikácií a služieb, ktoré sa majú migrovať, či zvolenej cloudovej platformy a poskytovateľa. Na výpočet návratnosti sa používajú rôzne metódy, ale všeobecne sa porovnávajú náklady a výnosy prechodu do cloudu s nákladmi a výnosmi on-premise prostredia [to znamená, že softvér či hardvér sú nainštalované na počítačoch v internom prostredí firmy – pozn. TRENDU].

„Aby sa určila návratnosť investícií, treba oceniť očakávané výhody, ktoré cloudové riešenia poskytujú. Tieto výhody môžu zahŕňať nižšie náklady na prevádzku a údržbu, väčšiu flexibilitu a škálovateľnosť, lepšiu dostupnosť a výkon, zlepšené riadenie dát či zjednodušenie správy IT prostredia.“ 

Rady nad zlato

V oblasti cloudových služieb dnes existuje viacero trendov, napríklad multicloud a hybridné riešenia. Čoraz viac firiem využíva niekoľko cloudových poskytovateľov naraz, čím získavajú výhody od každého z nich. Aj hybridné riešenia sú populárne, pretože firmám umožňujú kombinovať výhody verejného a súkromného cloudu.

Firma môže napríklad využívať verejný cloud na bežné aplikácie a súkromný na dáta, ktoré musia byť spravované podľa prísnejších bezpečnostných predpisov. Súkromný cloud poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia, pretože dáta sú uchovávané a spravované vnútri firmy. Tým sa minimalizuje riziko, že ich ohrozí vonkajší útok. Cloudový computing zasa umožňuje firmám zavádzať informačné systémy za nižšie investičné náklady. Túto výhodu ocenia hlavne začínajúce spoločnosti, prípadne spoločnosti, ktoré spúšťajú a pilotujú nové produkty.

Spolupráca s odborníkmi

Pre niektoré firmy môže byť prechod na cloudové riešenia strašiakom. Na slovenskom trhu však fungujú etablované spoločnosti, ktoré sa venujú plánovaniu a transformácii IT do prostredia cloudu tak, aby bol prechod čo najhladší a najefektívnejší. Hlavnou výhodou spolupráce s takýmito spoločnosťami je ich skúsenosť s inými zákazníkmi a znalosť rôznych cloudových riešení a platforiem. Tieto firmy rozumejú celkovému kontextu využívania cloudových služieb a typickým výzvam, ktoré sú s nimi spojené.

Vďaka tomu dokážu pomôcť pri výbere najvhodnejšieho riešenia pre konkrétne zákaznícke potreby. Dôležitými službami, ktoré poskytujú externé spoločnosti, sú konzultačné služby pri migrácii dát a aplikácii, konfigurácii cloudových služieb a integrácii nových riešení s existujúcimi systémami. „Spolupráca s cloudovými konzultantmi môže byť pre firmy veľmi výhodná, pretože vďaka svojim skúsenostiam zlepšujú efektivitu pri eliminácií rizík spojených s tou-to transformáciou,“ vysvetľuje odborník.

To, či sú cloudové riešenia pre danú firmu vhodné, závisí od mnohých faktorov. Niektoré odvetvia majú prísne regulácie a požiadavky na bezpečnosť a ochranu dát. Preto musia zvážiť, či cloudové riešenia spĺňajú ich potreby a či by nemali siahnuť po inom riešení. 

Využitie cloudových služieb je nevhodné pre firmy, ktoré majú obmedzený alebo nestabilný prístup na internet, alebo pre tie, ktoré majú veľmi citlivé dáta či aplikácie. Pre ne by mohlo byť výhodnejšie a bezpečnejšie prevádzkovať vlastnú fyzicky oddelenú IKT infraštruktúru a minimalizovať riziko prístupu tretích strán k dátam.

„Kontraindikáciou využitia cloudových služieb môžu byť právne regulácie či špecifické bezpečnostné požiadavky. V takom prípade by firma mala preskúmať svoje požiadavky a zvážiť, či môže využiť verejný cloud, privátny cloud alebo hybridné riešenie,“ dodáva J. Szuda. Zdroj: TREND

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk