Zero Downtime Monitoring

Podnikateľské aktivity sú stále viac závislé od IT. Sme svedkami budovania a prevádzkovania mohutných IT infraštruktúr, ktoré so sebou prinášajú požiadavky na ich kontrolu a predikovanie možných výpadkov, ktoré by mohol spôsobiť neodhalený problém v sieti, operačnom systéme, zlyhaní hardvéru a ďalších komponentov. Zabezpečiť „Nulový výpadok“ nie je možné bez sofistikovanej monitorovacej platformy, zameranej na monitoring IT prostredia v reálnom čase, s možnou detekciou problémov a anomálií, či prognózovanie s funkciou predpovedania udalostí.

ZD.Monitoring je určený na monitorovanie IT prostredia pomocou veľkého množstva metrík získaných z obrovského počtu serverov, virtuálnych serverov, sieťových zariadení a aplikácií. Umožňuje zhromažďovanie dát, ich analýzu, vytváranie vizualizácií štatistík, výkonnostných metrík a okamžite upozorňuje používateľa na súčasné aj potenciálne problémy. ZD.Monitoring je platforma, bez ktorej sa nezaobíde žiadna dobre prevádzkovaná IT infraštruktúra.

K čomu je to vlastne dobré a prečo by sme mali okolité prostredie monitorovať? Dôvody sú hneď dva:

  • máte neustály prehľad o prostredí, v ktorom sa Vaše zariadenia alebo produkty nachádzajú, a tak v prípade akýchkoľvek problémov môžete včas zasiahnuť,
  • získavate dáta o danom prostredí, čo znamená, že s nimi môžete ďalej pracovať – napr. vytvárať reporty, ktoré môžete vyhodnocovať a na základe nameraných dát môžete dané prostredie upraviť tak, aby zodpovedalo Vašim technickým požiadavkám.

Tento modul obsahuje nástroj na vyhodnocovanie udalostí, ktoré sa v odohrávajú vo Vašej IT infraštruktúre. V rámci služby monitoringu, v kombinácii s produktom ZD.Support, Vám budeme aktívne monitorovať 24 hodín denne kritické služby ako funkčnosť mailov, webovej stránky, zálohovacích úloh a nielen to. Cieľom je odhaliť a odstrániť poruchy skôr, ako sa stihnú negatívne prejaviť. Každá minúta, počas ktorej systém nefunguje, znamená totiž stratu Vášho času, peňazí a dôvery zákazníkov.
So ZD.monitoringom je možné súčasne monitorovať od pár jednotiek až po desiatky tisíc serverov, virtuálnych počítačov, aktívnych sieťových zariadení či aplikácií a služieb aj vo viacerých lokalitách súčasne. Spolu s ukladaním sa zozbierané dáta dajú analyzovať, štatisticky vyhodnocovať za účelom včasného varovania a predchádzania prestojom, chybám, výpadkom a v neposlednom rade i finančným stratám. Tento produkt Vám môže nielen identifikovať problém, ale aj iniciovať automatické opravné procesy, čím skráti čas na riešenie problému, keďže nebude potrebné čakať na reakciu od obsluhy.

Jednoduché webové rozhranie monitoringu umožňuje náhľad na stav infraštruktúry a služieb z akéhokoľvek zariadenia so štandardným webovým prehliadačom (PC, tablet, mobil), v akomkoľvek OS a bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. ZD.Monitoring je možné využiť aj v iných oblastiach ako IT, napr. v oblasti „internetu vecí“ a na monitorovanie podmienok prostredia, ako sú teplota, vlhkosť, napätie a ďalšie ukazovatele, ktoré nie sú priamo spojené s IT prostredím.

Pri návrhu dohľadového systému používame najmodernejšie a najefektívnejšie technologické riešenia a zvažujeme nasledujúce otázky:

  • požiadavky na monitorovanie stavu jednotlivých komponentov infraštruktúry a ich prahových hodnôt,
  • požiadavky na vizualizáciu stavu jednotlivých komponentov,
  • špecifikáciu prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek,
  • požiadavky na vyhodnocovanie dostupnosti a stavu služieb.