Zero Downtime Cloud

Snom každého IT manažéra je neriešiť plánovanie nových investícií do hardvéru, aktualizácií firmvéru na komponentoch využívanej infraštruktúry, nepotrebovať opravárov klimatizácie v letných mesiacoch, len zvyšovať výkon infraštruktúry na počkanie a mať spoľahlivú, vysoko dostupnú infraštruktúru či poskytovanú službu. To je náš Zero Downtime Cloud, ktorý prináša zákazníkovi úplne nové IT prostredie za nižšie náklady, ako sú náklady na udržiavanie jeho starej infraštruktúry.

ZD.Cloud je nástroj, vďaka ktorému môžu firmy, manažéri a zákazníci prestať riešiť záležitosti, ktoré nemajú priamy súvis s podstatou ich hlavnej činnosti. So službou ZD.Cloud nie je potrebné riešiť aktuálne prevádzkové problémy, neustále obstarávanie nového hardvéru, ktorý je okamžite potrebný, ak zdroje vlastnej IT infraštruktúry dosiahli kritické hranice a hrozia výpadky či nedostupnosť IT služieb. Hlavným prínosom pre akúkoľvek organizáciu je, že nepotrebuje zriaďovať špeciálne pripravené priestory, komunikačnú infraštruktúru, riešiť diskové úložiská a záložné zdroje elektrického napájania. Vďaka nášmu ZD.Cloud môžete mať k dispozícii fungujúcu IT prevádzku, prakticky vo veľmi krátkom čase – od vytvorenia požiadaviek na zdroje až po ich realizáciu.

V našom ZD.Cloude je tiež skryté získané potrebné know-how, ktoré je dôležité pre kvalitnú prevádzku IT systémov a ktoré je zakalkulované už v zá­klad­nom pop­lat­ku za poskytovanie vybranej služby. ZD.Cloud zá­ro­veň pria­mo pod­po­ru­je súčasné moderné rieše­nia pri využívaní ľudských zdrojov, ako napríklad mo­bi­li­tu za­mes­tnan­cov, využívanie režimov „home office“, zvý­še­nú pro­duk­ti­vi­tu všetkých zamestnancov, nielen IT špecialistov a možnosť mimoriadne efektívnej spolupráce. Celé pra­cov­né pros­tre­die môže byť uložené v ZD.Cloud a mo­bil­né nás­tro­je ako no­te­boo­ky, te­le­fó­ny, tab­le­ty sú rov­no­cen­né pre všetkých zamestnancov, čo sa tý­ka prís­tu­pu k IT službám.

Výhody služby ZD.Cloud:

 • spoľahlivá a vysoko dostupná infraštruktúra s garantovaným výkonom, prispôsobená presne podľa potrieb zákazníka
 • možnosť okamžitého zvýšenia alebo zníženia výkonu infraštruktúry na požiadanie
 • sústavné monitorovanie cloudovej infraštruktúry
 • pravidelná záloha cloudovej infraštruktúry
 • flexibilita a úspora nákladov pri prevádzke systémov zákazníka
 • eliminácia investičných nákladov do kúpy nového hardvéru a softvéru
 • pravidelná obnova hardvéru a aktualizácia poskytovaného softvéru
 • prevádzkové náklady pod kontrolou a platba iba za to, čo sa využíva

 Typy nami poskytovaných ZD.Cloud služieb:

Infraštruktúra

Služba poskytuje zákazníkom vysoko dostupnú IT infraštruktúru, potrebné základné výpočtové zdroje, širokopásmový sieťový prístup, dátové úložiská a sieťovú infraštruktúru, kde si zákazník môže nainštalovať a spustiť ľubovoľný softvér, ktorý môže obsahovať operačné systémy a aplikácie. Zákazník neriadi základnú infraštruktúru ZD.Cloud, ale má kontrolu nad operačnými systémami, úložiskami dát a ním prevádzkovanými aplikáciami.

Charakteristiky služby:

 • Typ serverov: virtuálny a fyzický
 • HW Platforma: Intel x64, pSeries
 • Úložisko dát: v prírastkoch po 5 GB
 • Virtualizácia: VMware, PowerVM
 • Konektivita: Ethernet, Internet, MPLS
 • Úroveň služby: 90,0% až 99,99% dostupnosť
 • Úroveň bezpečnosti: podľa medzinárodných štandardov ISO 27000
 • Dátové centrum: spĺňajúce požiadavky pre úroveň Tier III+
 • Lokalizácia: všetky dáta sú v rámci SR

 Zákazník získava v poplatku za službu:

 • prostredie podľa jeho vlastných požiadaviek so zabezpečením plnej podpory s garantovanou dostupnosťou služieb
 • konektivitu

Platforma

Služba umožňuje zákazníkovi inštaláciu a prevádzkovanie vlastných aplikácií. Zákazník má kontrolu iba nad svojou aplikáciou.

Software

Pri tejto službe môže zákazník využívať každý z našich modulov ako službu cloudu. Ide o ZD.Backup, ZD.Monitoring, ZD.Helpdesk. V tomto prípade zákazník neriadi základnú infraštruktúru ZD.Cloud vrátane sietí, serverov, operačných systémov, úložiska dát alebo dokonca individuálnych funkcií uvedených modulov. Výnimka je iba pri špecifických používateľských nastaveniach konfigurácie modulov.

Licencovanie – poplatky:

 • ZD.Helpdesk – podľa počtu užívateľov
 • ZD.Monitoring – podľa počtu sledovaných lokalít a počtu objektov v danej lokalite
 • ZD.Backup – podľa množstva zálohovaných dát alebo počtu serverov

 Zákazník získava v poplatku za službu:

 • prístup k modulom s vysokou dostupnosťou podľa vlastného výberu
 • pravidelné zálohovanie svojích kritických dát do vzdialenej lokality
 • vzdialené monitorovanie svojej infraštruktúry a dostupnosti poskytovaných služieb, ako aj monitorovanie funkčnosti a dostupnosti vlastných služieb z externého prostredia
 • externý nástroj na riadenie incidentov a požiadaviek 

Fázy realizácie:

 • analýza a špecifikácia požiadaviek zákazníka
 • návrh riešenia podľa schválených požiadaviek
 • konfigurácia a nastavenie tzv. „na kľúč“
 • otestovanie a zaškolenie na používanie vybraných modulov
 • nasadenie do rutinnej prevádzky