Pre každú firmu majú hodnotu iné informácie, jedno však majú spoločné – je nevyhnutné ich bezpečne uložiť.

Už dávno pred vznikom informačných technológií bolo všeobecne známe, že informácie predstavujú obrovskú výhodu v mnohých oblastiach ľudského života. V súčasnom svete to platí dvojnásobne. Okrem neustále rastúceho objemu informácií sú ďalším problémom aj zvyšujúce sa požiadavky na ich okamžitú dostupnosť. Kým v minulosti bola hlavnou príčinou nedostupnosti informačných systémov porucha hardvéru, dnes môže iba za približne 15% výpadkov. Vrásky na čele firmám spôsobujú softvérové chyby (45%) a zlyhanie ľudského faktora(40%).

Klasické spôsoby zabezpečenia vysokej dostupnosti, ako hardvérová redundancia (RAID) a cluster, nechránia pred úmyselnou či neúmyselnou modifikáciou alebo vymazaním dát. V organizáciách, ktoré vlastnia veľké množstvá hodnotných údajov už väčšinou existujú určité mechanizmy zálohovania dát, často je však podceňovaný význam manažmentu obnovy dát.

Samotné zálohovanie je zbytočné, ak nie je možné požadované dáta obnoviť včas a v požadovanom rozsahu

Neustále rastúci objem informácií, ktoré je nevyhnutné zachovať na dlhší čas – či už z dôvodov legislatívnych alebo je požadované ich neskoršie spracovanie, napríklad pri vedeckom výskume – prináša otázku kam s nimi? Odpoveďou býva archivácia, HSM (Hierarchical Storage Management) a špecializované systémy na ukladanie veľkého množstva dát (Big Data).

Zvládnuť čoraz prísnejšie požiadavky na systémy zálohovania, obnovy a hierarchického manažmentu dát umožňujú nové technológie:

 • deduplikácia
 • syntetické zálohy
 • priebežné inkrementálne zálohovanie
 • disk-to-disk a disk-to-disk-to-tape zálohovanie
 • virtuálne páskové knižnice (VTL)
 • zdieľané SAN súborové systémy
 • zálohovanie virtualizovaných prostredí formou obrazu (image) virtuálnych serverov

Oboznámte sa s výhodami

Od začiatku nášho pôsobenia na trhu pozorne sledujeme najnovšie trendy v tejto oblasti. Budovanie a podpora prevádzky bezpečných a efektívnych riešení ochrany dát tvorí kľúčovú súčasť nášho portfólia. Pokrývame celý životný cyklus nasadenia takýchto riešení, od analýzy požiadaviek cez nasadenie až po prevádzkovú podporu. Nezávislosť od výrobcov jednotlivých technológií nám umožňuje nájsť pre každého zákazníka optimálne riešenie jeho aktuálnych a budúcich požiadaviek.

Zálohovací server: udržiava centrálnu databázu metadát a rozvrh zálohovacích úloh, riadi spúšťanie záloh, zálohovacie zariadenia a údržbu zálohovacích médií.

VE Proxy: proxy server na zálohovanie virtualizovaného prostredia. Pripája sa na API virtualizačnej infraštruktúry a priamo pristupuje k obrazom virtuálnych serverov. Tým vylúči ovplyvňovanie výkonu samotných virtuálnych serverov počas zálohovania.

VTL: Virtual Tape Library – virtuálna pásková knižnica má smerom k zálohovaciemu serveru rozhranie ako reálna pásková knižnica. V skutočnosti však ukladá dáta na pevné disky.

Pásková knižnica: aktuálna generácia páskových mechaník LTO6 dokáže zazálohovať až 2,5TB nekomprimovaných dát na jednu pásku.

Monitoring a reporting: neoddeliteľnou súčasťou zálohovacieho riešenia je monitorovací a reportovací systém. Môže byť samostatný alebo je monitorovanie zálohovania integrované do existujúceho monitorovacieho systému. Systém automaticky upozorňuje administrátorov na zlyhanie zálohovacích úloh a iné chybové stavy. Reporty pomáhanú pri plánovaní kapacity a rozširovania zálohovacieho systému.


Projekty v oblasti zálohovania a archivácie realizujeme prostredníctvom našich vyškolených a certifikovaných špecialistov a dodávateľov IT technológií:

 • EMC Proven Professional EMCIE Implementation Engineer
 • IBM Certified Deployment Professional
 • IBM Certified Specialist
 • SNIA Certified Storage Professional
 • Veeam Technical Professional