Pripravte sa efektívne reagovať na možné problémy

Manažment a monitoring komplexnej IT infraštruktúry je jedna z najnáročnejších úloh IT oddelenia.

Manažment prostredia predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, podporno-integračnou infraštruktúrou a aplikačnou infraštruktúrou. Zároveň poskytuje včasné a proaktívne signalizovanie jednotlivých kritických udalostí.

Základom je riešenie pre správu udalostí. Pomocou automatizovaných prostriedkov umožňuje zbierať, triediť a analyzovať jednotlivé správy a nastavením vhodných filtračných a korelačných pravidiel zabezpečiť, aby všetky kritické správy o udalostiach ohrozujúcich prevádzku informačných systémov boli ihneď spracované, personál bol včas upozornený a bola okamžite vykonaná zodpovedajúca reakcia, či už automaticky, alebo manuálne.

Ako zdroj týchto udalostí a správ je možné využiť:

 • monitoring siete, ktorý ponúka nástroje potrebné k centrálnemu dozoru nad sieťou a jej jednotlivými zložkami,
 • monitoring systémov, databáz a aplikácií, ktorý poskytuje monitoring heterogénneho prostredia, pomocou ktorého je možné kontrolovať kľúčové parametre (využitie procesora, zaplnenie súborových systémov, dlhodobé využitie pamäte, stav procesov a pod.) a zabezpečiť tak správne fungovanie systémov, databáz a aplikácií. Pomocou nastavenia pravidiel pre ošetrovanie rutinných udalostí je možné dosiahnuť vysokú spoľahlivosť prevádzky podnikových systémov,
 • monitoring storage infraštruktúry, ktorú v súčasnosti najčastejšie tvoria rôzne storage zariadenia a dátové cesty postavené na technológii Storage Area Network. Riešenia pre sledovanie a riadenie dátovej infraštruktúry umožňujú sledovať, riadiť a vyhodnocovať komunikáciu so storage zariadeniami a zabezpečiť správu storage zariadení,
 • prípadne ďalšie zdroje poskytujúce informácie o funkčnosti a výkonnosti jednotlivých komponentov IT.

Takto zozbierané informácie po spracovaní poskytujú ucelený prehľad o stave jednotlivých komponentov IT a rovnako aj o stave IT ako celku.

Neposlednou úlohou je zabezpečiť aj manažment spracovania úloh. Ten slúži na vytvorenie a automatické spúšťanie rutinných časovo a výkonovo náročných úloh. Podmienené reťazenie dávok pomáha pri vytváraní zložitých postupov s definovaním reakcie na úspešné/neúspešné vykonanie dávky. Prehľad o celkovej činnosti spracovaných úloh má administrátor z podrobných priebehov a výsledkov zaznamenaných do logov.

Manažment prostredia IT poskytuje nevyhnutné informačné zázemie pre jednotlivé úrovne riadenia oddelenia informatiky pre kontrolu a vyhodnocovanie služieb poskytovaných oddelením informatiky.

Podpora rozhodovania je dôležitá oblasť súvisiaca so všetkými predchádzajúcimi oblasťami riešení. Jej cieľom je umožniť IT manažérom vyhodnocovať prevádzku IT ako celku, ako aj prevádzku ich jednotlivých častí. Umožňuje lepšie rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii informácie o prevádzke a trendoch informačného systému a jeho jednotlivých zdrojoch. Poskytnutie takýchto informácií vo forme výstupov, tabuliek a grafov je základným predpokladom pre efektívne a rýchle rozhodnutia IT manažérov. Podpora rozhodovania teda poskytuje informácie pre:

Vyhodnotenie prevádzky. Na základe údajov z monitoringu a centrálneho sledovania udalostí získajú IT manažéri prehľad o celkovej dostupnosti IS, so zvýraznením hlavných problémových miest. To im umožňuje cielene sa zamerať na riešenie v súčasnosti aktuálnych problémov a na základe vyhodnotenia trendov proaktívne predchádzať potenciálnym problémom v dostupnosti a výkonnosti IS.

Kapacitné plánovanie. Prevádzka systémov a vykonávanie rôznych činností súvisiacich s prevádzkou (rôzne dávkové úlohy, zálohovanie a pod.) vyžaduje značné množstvo zdrojov IT. Tie majú výrazné požiadavky na kapacitu a výkonnosť IT komponentov. Určenie parametrov jednotlivých komponentov, napr. pamäť, procesor, diskový priestor, ale aj počet médií a mechaník v zálohovacej jednotke, výkonnosť siete a iné, je náročnou a často takmer nemožnou úlohou. Správnym vyhodnotením jednotlivých prevádzkových parametrov pri spracovaní úloh alebo pri zálohovaní, je možné získať potrebné informácie o poddimenzovaných (alebo naopak o predimenzovaných) parametroch príslušných komponentov a na základe týchto informácií účinne prijať rozhodnutia o investíciách či iných aktivitách v príslušnej oblasti.

Projekty v oblasti manažmentu a monitoringu IT prostredia realizujeme prostredníctvom našich vyškolených a certifikovaných špecialistov a dodávateľov IT technológií:

 • IBM Certified Deployment Professional
 • Microsoft Certified IT Professional
 • Microsoft Certified Technology Specialist
 • Zabbix 2.2 Certified Specialist
 • Zabbix 2.2 Certified Professional
 • VMware Certified Professional

Spoločnosť eGroup Solutions, a.s. bola prvým certifikovaným partnerom Zabbix na Slovensku. Toto partnerstvo prináša našim zákazníkom záruku partnera s najvyššou úrovňou odborných znalostí, prístupom do znalostných databáz a v neposlednom rade – možnosť najrýchlejšej komunikácie priamo s výrobcom. Zabbix je softvérový nástroj určený pre centrálny monitoring dostupnosti a výkonu serverov, WEB aplikácií, databáz, sieťových komponentov a zdrojov „cloud“ prostredia. Presné štatistiky a dáta získavané pri monitorovaní je možné ukladať v relačnej databáze pre jednoduchšie spracovanie a opätovné využitie údajov. S týmto monitorovacím nástrojom je možné súčasne monitorovať od niekoľkých jednotiek až po niekoľko desiatok tisícov serverov, virtuálnych počítačov, aktívnych sieťových zariadení či aplikácií. Zabbix ponúka spolu s ukladaním dát aj bohaté možnosti vizualizácie (ako sú napr. prehľady, mapy, grafy, atď.) a zároveň aj veľmi flexibilné spôsoby, ako zozbierané dáta analyzovať za účelom včasného varovania a predchádzania prestojom, chybám, výpadkom či finančným stratám. So Zabbix-om je možné zo siete získať prakticky neobmedzené typy dát, čiže zjednodušene povedané – je možné sledovať stav a zbierať rôzne informácie o všetkom, čo má IP adresu.

ZABBIX – hlavné funkcie:

 • Zber dát. Zabbix ponúka vynikajúci výkon pre zber dát a môže byť škálovaný až po veľmi rozsiahle prostredia. Dáta sú zhromažďované pomocou rôznych metód, vrátane Zabbix natívnych agentových a bez-agentových možností: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, IPMI, WMI, Trapero, SSH, Telnet, kontrola webu + vlastné API rozhranie.
 • Úložisko dát. Akonáhle raz Zabbix zhromaždí dáta, nezahodí ich. Ukladá ich pre neskoršiu analýzu, ktorá môže byť ďalej využitá pre fakturáciu, vlastný „reporting“, prognózovanie, alebo akýkoľvek iný účel. Zabbix ponúka viaceré metódy zberu informácií o výkone a dostupnosti sledovanej infraštruktúry.
 • Notifikácie. Zabbix umožňuje nielen zhromažďovať, ukladať a analyzovať informácie o monitorovanom prostredí, ale tiež umožňuje informovať zodpovedných pracovníkov o incidentoch ktoré nastali, prostredníctvom rôznych spôsobov oznámenia:
  – e-mailom
  – SMS
  – XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol / Jabber)
 • Vizualizácia. Zabbix ponúka bohaté možnosti vizualizácie, ktoré umožňujú prácu s dátami rýchlejšie a kvalitnejšie. Zabbix vizualizácie ponúka:
  – Užívateľom definované obrazovky a prezentácie
  – Mapovanie
  – Grafy (vrátane koláčových grafov)


Zoznam vybraných monitorovacích funkcií Zabbix softvéru:

 • Monitoring výkonu. Monitoring výkonu sleduje ukazovatele ako sú CPU, pamäť, miesto na diskoch, a procesy. Vďaka Zabbix agentom je dostupný pre Linux, UNIX a Windows platformu. Nakoľko sa jedná o natívny proces, nie je vyžadované špeciálne prostredie ako napr. Java alebo NET. V prípade, ak nie je možné nasadiť Zabbix agenta, je viacerými spôsobmi podporovaný aj monitoring bez agentov.
 • Monitoring sieťových zariadení. Zabbix podporuje SNMP (Simple Network Management Protocol) agentov, ktorí sú dostupný vo všetkých sieťových zariadeniach („routroch“ a „switchoch“). Zabbix Vám môže pomôcť so sledovaním a plánovaním kapacity v sieti tým, že poskytuje kľúčové údaje, ako sú využitie siete, CPU, pamäte a „port-status“. Okrem toho Zabbix môže monitorovať aj akýkoľvek iný prístroj s SNMP agentom, ako sú sieťové zariadenia, diskové polia, klimatizačné jednotky či UPS.
 • VMware monitoring. VMware monitoring virtuálnych strojov umožňuje monitorovanie VMware vCenter a vSphere inštalácií pre sledovanie ich vlastností a zbieranie štatistík.
 • Databázový monitoring. Databázový monitoring je potrebný na to, aby bolo jasné nie len to, či je samotná databáza k dispozícii, ale aj to, ako sa správa. Nasadením Zabbix-u je možné veľmi podrobne sledovať všetky databázy, vrátane MySQL, PostgreSQL, Oracle a Microsoft SQL Server.
 • Monitoring Java aplikačných serverov. Zabbix poskytuje možnosť monitorovať aplikačné servery Java priamo cez JMX (Java Management Extensions), t.j. bez potreby modulov 3. strán alebo ďalších integračných vrstiev. Monitoring JBoss, Tomcat, Oracle Application Server alebo akéhokoľvek iného pomocou efektívnej „Zabbix Java gateway“.
 • Monitoring webových služieb.Množstvo informácií je dnes distribuovaných práve prostredníctvom webovej stránky alebo IT systému založeného na webe. Aby sme vám pomohli zabezpečiť nepretržitú prevádzku týchto systémov, Zabbix poskytuje vstavanú podporu „web-based“ monitoringu. Pomocou tejto funkcie je možné zadefinovať kroky, ktoré má Zabbix postupne vykonať pri analýze webových stránok. Táto funkcia umožňuje ľahko monitorovať dostupnosť, dobu odozvy a rýchlosť sťahovania z Vašich externých webových stránok, e-commerce portálu alebo interného Service Desk systému.
 • Monitoring hardvéru. Ak Váš hardvér poskytuje IPMI (Intelligent Platform Management Interface) prístup, Zabbix môže o ňom zhromažďovať štatistické údaje, ako sú teplota, rýchlosť ventilátora, napätie a stav disku. Okrem toho, Zabbix môže bežať IPMI príkazy pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia po sieti, keď nastane problém.