Ako si upratať v IT?

Konsolidácia a virtualizácia neznamená len nižšie náklady na prevádzku IT, ale najmä jej celkové zefektívnenie.

Pri konsolidácii a virtualizácii je potrebné mať na zreteli celkovú stratégiu budovania a rozvoja IT infraštruktúry, ktorá sa musí opierať o princípy a riešenia vysokej dostupnosti (High Availability) a pohavarijnej obnovy (Disater-Recovery) so zreteľom na optimálnu prevádzku.

IT infraštruktúra predstavuje prevádzkovanie súboru technologických komponentov, serverov, diskových polí a storage siete SAN, operačných systémov a podobne, v rôznych technických architektúrach, ktoré navrhujeme na základe našich dlhoročných skúseností. Našou špecializáciou sú práve riešenia vysokej dostupnosti pre prevádzku kritických informačných systémov, kde je vyžadovaná bezvýpadková dostupnosť blížiaca sa k 100%.

Riešenia na mieru

Kľúčovým je práve návrh technickej architektúry, ktorej predchádza špecifikácia požiadaviek na kritickosť, dostupnosť informačných systémov a dát, výkonnostné a kapacitné požiadavky, samozrejme aj prevádzkové a implementačné požiadavky. To vyžaduje dôkladnú analýzu, keďže každé riešenie musí byť spravidla vsadené do existujúceho IT prostredia. Pre nás je dôležitá odborná znalosť IT technológií a ich možností, pričom z hľadiska ochrany investícií do IT využívame princípy konsolidácie, bezpečnosti, štandardizácie, interoperability a rozšíriteľnosti.

Konsolidácia: umožňuje zdieľanie a efektívne využitie dostupných zdrojov. V spojení s virtualizáciou a štandardizáciou vytvára podmienky pre také riadenie kapacít, ktoré umožňuje pokryť plánované požiadavky a minimalizuje objem nevyužitých zdrojov. V oblasti konsolidácie je potrebné zabezpečiť čo najširšie využitie služieb centrálnej IT infraštruktúry a centrálnych služieb pre podporu a riadenie IT prostredia. Odklon od využitia konsolidovaných riešení je predpokladaný iba v prípadoch, ktoré sú odôvodnené špecifickými prevádzkovými a bezpečnostnými požiadavkami. Konsolidácia je motivovaná znižovaním ceny a zjednodušením správy.

Bezpečnosť: na úrovni bezpečnosti je potrebné pokryť všetky základné oblasti ako je fyzická bezpečnosť, bezpečnosť prostredia a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií. Súčasťou bezpečnosti je aj analýza rizík a dopadov, ktorá následne definuje požiadavky na dostupnosť riešenia.

Štandardizácia a interoperabilita: princíp štandardizácie je zameraný na maximálne využitie štandardných a otvorených technológií. Štandardizácia musí byť zároveň zameraná na redukovanie počtu hardvérových a softvérových architektúr. Štandardizácia je nutným predpokladom pre správne fungovanie technických celkov a ich vzájomnú interoperabilitu.

Rozšíriteľnosť: v rámci rozšíriteľnosti je potrebné riešiť vzťah medzi nákladmi a životným cyklom IT technológií. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že požiadavky na kapacitu IT infraštruktúry budú počas prevádzky prirodzene rásť. Kľúčové je teda navrhnúť optimálny počiatočný stav a stanoviť rozvojový plán tak, aby bolo možné zabezpečiť potrebnú kapacitu včas a zároveň finančne efektívne.

Virtualizácia a Cloud Computing

Ako systémový prístup k budovaniu a využívaniu technickej architektúry IT infraštruktúry aplikujeme základné princípy Cloud Computingu, v zmysle architektúry konceptuálneho referenčného modelu pre Cloud Computing, ktorá je definovaná a udržiavaná v National Institute of Standards and Technology.

Tento prístup poskytuje dva zásadné prínosy:

 • IT infraštruktúra sa rozvíja systémovo a riadeným spôsobom, na základe princípov Cloud Computingu definovaných poskytovateľom.
 • Využije sa synergický efekt jednotlivých dodávok, v podobe poskytnutia služieb založených na existujúcej IT infraštruktúre

Základný pohľad na vytvorenie Cloud ready cieľového stavu a teda aj cieľovej IT infraštruktúry je odvodený zo servisného modelu Cloud Computingu, ktorý sprístupňuje IT infraštruktúru v podobe špecifického rozsahu služieb, ktoré sú rozdelené do troch vrstiev:

 • Infraštruktúra ako služba (IaaS)
 • Softvér ako služba (SaaS)
 • Platforma ako služba (PaaS)

Naše riešenia vychádzajú z dvoch základných, systémovo riadených cloudových vrstiev v rámci IT infraštruktúry, a to IaaS a PaaS tak, aby bolo možné na základe štruktúrovaného modelu služieb zabezpečiť postupné budovanie architektúry IT infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie ich dodávky.

IaaS – je poskytované vo forme server a storage hosting, ktorý má garantovanú vysokú dostupnosť v rámci lokality jedného dátového centra a podľa referenčnej architektúry na základe štandardizácie prostredia a stanovených súvisiacich prototypov, spĺňajúcich najčastejšie požiadavky pre implementáciu informačných systémov.

Stanovené prototypy zohľadňujú nasledovné princípy:

 • deduplikácia
 • syntetické zálohy
 • priebežné inkrementálne zálohovanie
 • disk-to-disk a disk-to-disk-to-tape zálohovanie
 • virtuálne páskové knižnice (VTL)
 • zdieľané SAN súborové systémy
 • zálohovanie virtualizovaných prostredí formou obrazu (image) virtuálnych serverov

Oboznámte sa s výhodami

Od začiatku nášho pôsobenia na trhu pozorne sledujeme najnovšie trendy v tejto oblasti. Budovanie a podpora prevádzky bezpečných a efektívnych riešení ochrany dát tvorí kľúčovú súčasť nášho portfólia. Pokrývame celý životný cyklus nasadenia takýchto riešení, od analýzy požiadaviek cez nasadenie až po prevádzkovú podporu. Nezávislosť od výrobcov jednotlivých technológií nám umožňuje nájsť pre každého zákazníka optimálne riešenie jeho aktuálnych a budúcich požiadaviek.
Projekty v oblasti zálohovania a archivácie realizujeme prostredníctvom našich vyškolených a certifikovaných špecialistov a dodávateľov IT technológií:

 • EMC Proven Professional EMCIE Implementation Engineer
 • IBM Certified Deployment Professional
 • IBM Certified Specialist
 • SNIA Certified Storage Professional
 • Veeam Technical Professional